Fàilte oirbh ais- ais. Welcome back!

Tha clas a h-aon air a bhith a-staigh airson seachdainn a-nis. Tha iad dìreach sgoinneil!

Tha clas 2/3 air a bhith trang mar tha! Thog iad an corr dhen bhuntàta.

Taing a-rithist do Mgt MacKenzie a chuidich sinn. Tha sinn dol gan bruich is gan ithe a-màireach.

Our new P1’s have been in for a whole week now! They are doing superbly!

P2/3 have been busy already lifting the rest of the potatoes. Many thanks again to Mr MacKenzie for all his help.We got loads, as well as finding some interesting mini beasts! We are planning to cook them and eat them tomorrow.

Advertisements

Turas gu landmark.

Nach ann againn a bha ‘n spors!  Didn’t we have fun!

Madainn Chofaidh/ Coffee Morning.

Tàing mhòr dhan a h-uile duine a thàinig sa chuidich sinn. Bha madainn anabarrach math againn.

Many thanks to all who came and who helped by donating baking and by helping with the running of the morning. We managed to raise £150 which will go towards the Mod bus.

A special thanks to Mr and Mrs MacKenzie for their help on the day as well as for setting up the night before. Agus taing mhòr, mhòr do Mhàiri agus do dh’ Alasdair airson an talla!

And many many thanks to Mairi and to Alasdair for the use of the hall!!

 

SAM_2001 SAM_2002 SAM_2003 SAM_2006 SAM_2007 SAM_2008 SAM_2009 SAM_2010 SAM_2011 SAM_2012 SAM_2013 SAM_2017 SAM_2018

A’ cur a bhuntàta. Planting potatoes.

Là snog airson buntàta a chur. What a lovely day for planting our potatoes!

Taing mhòr do Mgt MacKenzie. Many thanks to Mr MacKenzie for all his help!!